Skip to content
Hem » Villkor för bokning och köp av tjänst hos Akashainspiratören

(uppdaterad 2024-06-20)

Akashainspiratörens villkor har som syfte att förtydliga vilka regler som gäller i samband med bokning och köp av tjänster och produkter hos Akashainspiratören. Den omfattar information om hur Akashainspiratören behandlar personuppgifter och cookies på sin hemsida samt vad som gäller för köp om- och avbokning av tjänst.
I nedan text omnämns den som vill åtnjuta Akashainspiratörens tjänster som ”klienten” och företaget Akashainspiratören som ”Akashainspiratören”.
Alla ändringar av denna villkorsbilaga publiceras på Akashainspiratörens hemsida.

§ 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Akashainspiratören är förpliktigad att skydda klientens integritet och följer EU-direktivet GDPR.

1.2 Vid bokning och betalning av tjänst samlar Akashainspiratören i regel in följande information om klienten: Namn, adress, e-postadress, postadress och telefonnummer. När det är nödvändigt för tjänstens genomförande, till exempel vid Akashaläsningar, begär Akashainspiratören även in information om klientens födelsedata (födelseplats, födelsedatum och namn vid födelse).

1.3 Akashainspiratören samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för att garantera klienten en säker och god service.

1.4 Akashainspiratören har strukturerade system för samtycken från klienter. Klienten samtycker då till att behandling av personuppgifter som lämnats i samlas in och behandlas av Akashainspiratören.

1.5 Akashainspiratören använder efter klientens samtycke den insamlade informationen till att erbjuda klienten information om Akashainspiratörens fortlöpande verksamhet (till exempel specialerbjudanden, nya tjänster och priser).

1.6 Klienten kan när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter Akashainspiratören har samlat in om honom/henne, ändra dessa uppgifter och även begära att hans/hennes personuppgifter raderas i Akashainspiratörens register och/eller utträda från Akashainspiratörens nyhetsbrevsservice och andra standardiserade mejlutskick.

1.7 Vid bokning och betalning av själsläsningar i Akashaarkivet: Akashainspiratören gör efter klientens bokning och betalning en skriftlig nedteckning av de/n själsläsning/ar som klienten bokat och köpt. Själsläsningen erbjuds sedan Klienten med leverans på Zoom det bokade datumet efter det att klienten betalat för tjänsten. Dessa nedteckningar kommer Akashainspiratören att spara för framtida uppföljning av läsningen/arna, om klienten inte särskilt uttryckt i skrift (till exempel i mejl) att läsningen ska raderas.

1.8 Klient som fått en Akashaläsning levererad kan när som helst efter det att läsningen levererats önska att nedteckningen av läsningen raderas hos Akashainspiratören.

1.9 Akashainspiratören varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev andra registrerade uppgifter, själsläsningar eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför företaget. Akashainspiratören kan dock när detta är nödvändigt dela med sig av sina registrerade e-postadresser till sin hemsideförvaltare eller IT-tekniker som arbetar på Akashainspiratörens uppdrag för att kunna erbjuda service via Akashainspiratörens hemsida och nyhetsbrev. E-postadresserna lagras inte hos hemsideförvaltare/IT-teknikern.

1.10 I Akashainspiratörens nyhetsbrev och standardiserade mejl finns alltid information till Klienten om hur han/hon kan undvika att få fortsatta uppdateringar via e-post.

1.11 Hanteringen av personuppgifter som denna villkorsbilaga garanterar gäller enbart Akashainspiratörens hemsida. Akashainspiratörens hemsida kan innehålla länkar till andra adresser. Innehållet på dessa andra adresser kontrolleras inte av Akashainspiratören. Dessa länkar tillhandahålls för att information och service åt klienten. Akashainspiratören tar dock inget ansvar för hur dessa andra hemsidor tillämpar hanterar klientens personuppgifter.

1.12 Uppgifter kan aldrig bli skyddade till hundra procent på internet. Med anledning av detta kan Akashainspiratören inte påta sig ansvar för sekretessbrott när internet används.

§ 2. BOKNING OCH KÖP AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Akashainspiratören tillhandahåller tjänster och produkter med olika boknings- och försäljningsförfaranden. I den följande texten redogörs för de villkor som gäller specifikt för olika tillvägagångssätt.

2.1 Akashaläsningar (Grundläggande själsläsningar, Livssituationsläsningar, Fördjupade själsprofilsläsningar, Krafthjulsanalyser, Manifesteringsordningsläsningar och Familjeorienteringsläsningar)

2.1.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av förbokade Akashaläsningar som presenteras på Zoom och möjliggörs av förberedelsearbete som är specialanpassat efter klienten.

2.1.2 Klienten initierar bokningen via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida och får därefter förslag på tidpunkter för sessionen. När klienten och Akashainspiratören överenskommit om tid, skickar Akashainspiratören en betalningslänk per mejl till klienten med angivelse om när betalningen ska vara fullbordad. I normalfallet gäller en vecka före sessionen. När betalning kommit Akashainspiratören tillhanda är bokningen definitiv och klienten får en skriftlig bekräftelse med Zoomlänk inom 48 timmar.

2.1.3 När klienten betalat för tjänsten och erhållit bekräftelse inleder Akashainspiratören förberedelsearbetet som är personligt designat för klienten. Därefter går köpet inte att ångra.

2.1.4 Fram till 48 timmar före leverans av Akashaläsning har klienten och Akashainspiratören rätt att kostnadsfritt senarelägga samtalet för leverans av läsningen och förlägga detta vid annan tidpunkt som passar båda parter. Det åligger då den part som fått förhinder att se till att den andra parten nås av informationen. Klienten har möjlighet att använda sig av denna möjlighet högst två gånger. Skulle klienten kontakta Akashainspiratören med 48 timmars framförhållning för att skjuta upp läsningen en tredje gång, har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om 25 % av tjänstens värde inklusive moms.

2.1.5 För av- och ombokningar som Klienten tar initiativ till senare än 48 timmar före planerad leverans av Akashaläsning har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om upp till 25 % av tjänstens värde inklusive moms.

2.1.6 Klienten har rätt att avboka sin planerade Akashaläsning när som helst fram till den planerade leveransen av läsningen. Återbetalning av redan erlagd ersättning för dessa tjänster utgår inte sedan Akashainspiratören påbörjat förberedelsearbetet med läsningen/arna då dessa är personligt anpassade till klienten.

2.2 Enskilda sessioner som inte kräver förberedelsearbete (Andlig energicoaching enstaka session/uppföljning läsning, Traditionell samtalscoaching enstaka session, Andlig kontakt med bortgången person – privatsittning, Andlig vägledning med guide och Transhealing på distans med energivägledning)

2.2.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av enskilda tjänster som i de flesta fall äger rum på Zoom och som inte kräver förberedelsearbete.

2.2.2 Klienten initierar bokningen via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida och får därefter förslag på tidpunkter för sessionen. När klienten och Akashainspiratören överenskommit om tid, skickar Akashainspiratören en betalningslänk per mejl till klienten med angivelse om när betalningen ska vara fullbordad. I normalfallet gäller 24 timmar före sessionen. När betalning kommit Akashainspiratören tillhanda är bokningen definitiv och klienten får en skriftlig bekräftelse och om sessionen sker på Zoom skickas även en Zoomlänk inom 48 timmar.

2.2.3 När klienten betalat för tjänsten och erhållit bekräftelse går köpet inte går att ångra.

2.2.4 Fram till 24 timmar före sessionen har klienten och Akashainspiratören rätt att kostnadsfritt senarelägga samtalet till annan tidpunkt som passar båda parter. Det åligger då den part som fått förhinder att se till att den andra parten nås av informationen. Klienten har möjlighet att använda sig av denna möjlighet högst två gånger. Skulle klienten kontakta Akashainspiratören med 24 timmars framförhållning för att skjuta upp läsningen en tredje gång, har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om 25 % av tjänstens värde inklusive moms.

2.2.5 Klienten har rätt att avboka sin planerade session när som helst fram till det överenskomna mötet. Återbetalning av redan erlagd ersättning för den planerade tjänsten utgår inte om avbokning eller ombokning sker senare än 24 timmar före planerad session.

2.3 Coachingpaket och sessioner (Traditionell samtalscoachingspaket och Andlig energicoachingspaket)

2.3.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika coachingpaket som i de flesta fall äger rum på Zoom.

2.3.2 Klienten initierar bokningen via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida och får därefter förslag på tidpunkter för ett första möte och möjlighet att dela upp betalningen på flera månader. När klienten och Akashainspiratören överenskommit om tid och betalningsmodell, skickar Akashainspiratören en betalningslänk per mejl till klienten med angivelse om när betalningen ska vara fullbordad. I normalfallet gäller 24 timmar före första sessionen. När betalning kommit Akashainspiratören tillhanda är bokningen av paketet i dess helhet definitiv och klienten får en skriftlig bekräftelse per mejl och en inbjudan till det första mötet inom 48 timmar. Om klienten valt att dela upp betalningen, kommer Akashainspiratören att skicka månadsvisa betalningslänkar till klienten per mejl till dess att paketet är betalat i dess helhet.

2.3.3 När klienten betalat för tjänsten och erhållit bekräftelse går köpet inte går att ångra.

2.3.4 Klienten har rätt till den sammanlagda samtalstid som respektive paket innehåller enligt Akashainspiratörens webbsida för tjänsten. Akashainspiratören håller skriftliga anteckningar över hur stor tidsåtgången är. Hur långa de påföljande samtalen ska vara och när de ska äga rum planeras och överenskoms fortlöpande av båda parter. Fram till 24 timmar före varje session har klienten och Akashainspiratören rätt att kostnadsfritt senarelägga samtalet till annan tidpunkt som passar båda parter. Det åligger då den part som fått förhinder att se till att den andra parten nås av informationen.

2.3.5 Klienten har rätt att avboka sin planerade session när som helst fram till det överenskomna mötet. Session som avbokas på klientens initiativ senare än 24 timmar före mötet, debiteras klienten genom att tiden dras från klientens timbank.

2.3.6 Om klienten inte utnyttjar sin tid och inte heller kommer till en uppgörelse med Akashainspiratören om något annat, ska tid som betalats för inom Akashainspiratörens coachingpaket utnyttjas inom ett år från det att bokningen först bekräftades.

2.4 Studiecirklar med flera träffar (Bokcirklar, samtalscirklar och coachingcirklar som Personal Reality Shaping-program).

2.4.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av grupptjänster med flera träffar som i de flesta fall äger rum på Zoom.

2.4.2 Klienten anmäler sitt generella intresse för tjänsten via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida. När tillräckligt antal personer anmält sitt intresse, får klienten ett erbjudande från Akashainspiratören om att delta i en gruppaktivitet. I vissa fall annonseras aktiviteten också i Akashainspiratörens kanaler. Klienten får då möjlighet att anmäla sig via en betalningslänk med angivelse om när betalningen ska vara fullbordad. I normalfallet gäller en vecka före cirkelstart. När betalning kommit Akashainspiratören tillhanda är bokningen definitiv och klienten får en skriftlig bekräftelse. Om cirkeln äger rum på Zoom skickas även en Zoomlänk senast 48 timmar före cirkelstart.

2.4.3 När klienten betalat för tjänsten och erhållit bekräftelse går köpet inte att ångra.

2.4.4 Fram till en vecka före cirkelstart har klienten möjlighet att kostnadsfritt omboka sitt deltagande till annan liknande tjänst som passar båda parter. Om Akashainspiratören ställer in cirkeln i sin helhet, kommer klienten att ersättas för hela den erlagda cirkelavgiften. Om Akashainspiratören behöver flytta enskilda träffar efter kursstart, anpassas schemat till det som passar flest cirkeldeltagare. Det är Akashainspiratörens ambition att alla deltagare ska kunna delta i alla träffar.

2.4.5 Klienten har rätt att avboka sitt deltagande när som helst fram till det cirkelstart. Återbetalning av redan erlagd ersättning för den planerade tjänsten utgår inte om avbokning eller ombokning sker senare än en vecka före planerad session.

2.5 Evenemangstjänster (Deltagande i gruppseanser, nyfiken-på-stunder, skogsbadsvandringar och gruppmeditationer)

2.5.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av evenemangstjänster som kan äga rum på Zoom, i hyrd lokal eller ute i naturen.

2.5.2 Klienten köper en biljett i Akashainspiratören’s webshop, som kan nås från webbsidans tjänstesidor. När betalning kommit Akashainspiratören tillhanda är bokningen definitiv och klienten får omgående en skriftlig bekräftelse. Om sessionen sker på Zoom skickas även en Zoomlänk med epost inom 48 timmar.

2.5.3 Klienten har rätt att om- och avboka sin biljett fram till 48 timmar före evenemangsstart. Det åligger då klienten att se till att Akashainspiratören nås av informationen. Därefter sker ingen återbetalning av tidigare erlagd deltagaravgift. Klienten kan i vissa fall, efter överenskommelse med Akashainspiratören, överlåta sin biljett på annan deltagare.

2.5.4 Om Akashainspiratören ställer in evenemanget återbetalas den tidigare erlagda deltagaravgiften i alla fall till klienten.


2.6 Skräddarsydda tjänster (Hemmaseanser, skogbadsvandringar på beställning, beställda föreläsningar och retreater).

2.6.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av skräddarsydda grupptjänster. Tjänsterna kan beställas av privatpersoner och företag

För privatpersoner gäller:

2.6.2 Klienten initierar bokningen via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida och får därefter per epost ett kostnadsförslag för aktiviteten från Akashainspiratören. När klienten och Akashainspiratören överenskommit om innehåll, tid, plats och kostnad för aktiviteten, skickar Akashainspiratören en skriftlig specifikation per mejl till klienten, som ska godkännas av klienten. I denna finns även en eller flera betalningslänkar med angivelse om när betalningen ska vara fullbordad. I normalfallet gäller två veckor före aktiviteten.

2.6.3 När klienten helt eller delvis betalat för tjänsten och godkänt Akashainspiratörens specifikation, inleder Akashainspiratören nödvändigt förberedelsearbete som är individuellt designat för klienten. Därefter går köpet inte att ångra.

2.6.4 Fram till två veckor före aktiviteten har klienten möjlighet att kostnadsfritt senarelägga aktiviteten och förlägga den vid annan tidpunkt som passar båda parter. Det åligger då den part som fått förhinder att se till att den andra parten nås av informationen. Klienten har möjlighet att använda sig av denna möjlighet högst två gånger. Därefter har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om 25 % av tjänstens värde, inklusive moms.

2.6.5 För av- och ombokningar som klienten tar initiativ till senare än två veckor före planerad aktivitet har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om upp till 25 % av tjänstens värde inklusive moms. För avbokning senare än 48 timmar före aktiviteten debiteras klienten kostnaden för hela aktiviteten.

För företag gäller:

2.6.6 Klienten initierar bokningen via formulär för respektive tjänst på Akashainspiratörens hemsida och får därefter per epost ett kostnadsförslag för aktiviteten från Akashainspiratören. När klienten och Akashainspiratören överenskommit om innehåll, tid, plats och kostnad för aktiviteten, skickar Akashainspiratören en skriftlig specifikation per mejl till klienten, som ska godkännas av klienten.

2.6.7 För av- och ombokning av företagsevent gäller följande: Fram till 30 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden och Akashainspiratören avboka tjänsten utan kostnad.
För avbokning fram till 14 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden avboka tjänsten mot en kostnad av 50 % av det överenskomna beloppet och omboka tjänsten mot en kostnad av 25 % av det överenskomna beloppet. För om- och avbokningar senare än 14 dagar före eventets start är klienten skyldig att ersätta Akashainspiratören med hela den överenskomna kostnaden för eventet, om ingenting annat överenskommits mellan parterna.

2.6.8 Akashainspiratören fakturerar klienten/företagskunden för eventet med 10 dagar netto i efterhand, om inget annat överenskommits mellan parterna.

2.7 Retreater

2.7.1 Akashainspiratören erbjuder sina klienter att delta i olika retreater i samarbete med en resebyrå.

2.7.2 Klienten anmäler sitt intresse för att delta i retreaten via formulär på Akashainspiratörens hemsida. När tillräckligt antal personer anmält sitt intresse, får klienten ett erbjudande från Akashainspiratören om att delta i retreaten. I vissa fall annonseras aktiviteten också i Akashainspiratörens kanaler. Klienten får då möjlighet att anmäla sig via epost. När klienten tackat ja, skickar Akashainspiratören vidare klientens anmälan till resebyrån som förser klienten med en betallänk för inbetalning av handpenning motsvarande 30 % av den totala retreatkostnaden. Resebyrån tar då över det finansiella ansvaret för tillhandahållandet av tjänsten gentemot klienten. Senast sex veckor före avresa ska återstoden av retreatkostnaden betalas till resebyrån.

2.7.3 Akashainspiratören fungerar som underleverantör till resebyrån i dessa fall.

2.7.4 Om Akashainspiratören eller resebyrån skulle behöva ställa in resan, betalas samtliga medel att tillbaka till klienten.

2.8 Produkter (inspelade meditationer och presentkort)

2.8.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter inspelade meditationer

2.8.2 Inspelade meditationer köps av klienten direkt i Akashainspiratörens webbshop. Meditationen levereras direkt digitalt till klienten. Distanshandelslagens ångerrätt gäller inte för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium och gäller därmed inte i detta sammanhang.

2.8.3 Klienten initierar beställningen av presentkort via formulär på Akashainspiratörens hemsida, där uppgifter lämnas om belopp, mottagare och avsändare samt adressuppgifter. Akashainspiratören kontaktar därefter klienten per epost med en bekräftelse med en betallänk. När betalningen kommit Akashainspiratören tillhanda, postas presentkortet till den adress klienten har uppgett inom ca 48 timmar.

2.8.4 Presentkort förfaller om de inte utnyttjats inom ett år från utfärdandet.

2.9 Tillämpning av distanshandelslagen

2.9.1 Många av Akashainspiratörens tjänster faller inom distanshandelslagens undantagsprinciper, för att de är personligt utformade eller gäller särskilda kultur- och fritidsevenemang. Mer information om distanshandelslagen går att finna på konsumentverkets hemsida:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

 

§ 3. ANVÄNDNING AV KAKOR/COOKIES

3.1 Akashainspiratören använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur Klienten använder företagets hemsida.

3.2 Akashainspiratören använder cookies när Klienten gått in på Akashainspiratörens hemsida och konfigurerat sin tillgång till internet utifrån cookies.

3.3 Cookies är små filer med information som sparas i Klientens dator och gör det möjligt för Akashainspiratören att identifiera Klienten nästa gång han/hon använder företagets hemsida.
Användningen av cookies ger Akashainspiratören möjlighet att kundanpassa och göra sidan mer relevant för Klienten.

3.4 Akashainspiratören använder inte cookies för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i Klientens filer.

3.5 Klienten kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i sin webbläsare. Det kan få som följd att Klienten inte fullt ut kommer att kunna använda alla funktioner på Akashainspiratörens hemsida.

3.6 Klienten kan förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör hans/hennes användning av webbplatsen (inklusive hans/hennes IP-adress) och som genereras av cookies från Google genom att ladda ned och installera Googles browser plug-in. Andra liknande plug-ins är också tillgängliga från andra leverantörer beroende på vilken webbläsare Klienten använder.