Bokningsregler, köpevillkor och policy

VILLKOR FÖR BOKNING OCH KÖP AV TJÄNST HOS AKASHAINSPIRATÖREN
(uppdaterad 2021-11-08)


Akashainspiratörens villkor har som syfte att förtydliga vilka regler som gäller i samband med bokning och köp av tjänst hos Akashainspiratören. Den omfattar information om hur Akashainspiratören behandlar personuppgifter och cookies på sin hemsida samt vad som gäller för köp om- och avbokning av tjänst.
I nedan text omnämns den som vill åtnjuta Akashainspiratörens tjänster som klient och företaget Akashainspiratören som Akashainspiratören.
Alla ändringar av denna villkorsbilaga publiceras på Akashainspiratörens hemsida.

§ 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


1.1 Akashainspiratören är förpliktigad att skydda klientens integritet och följer EU-direktivet GDPR.

1.2 Vid bokning och betalning av tjänst samlar Akashainspiratören i regel in följande information om klienten: Namn, adress, e-postadress, postadress och telefonnummer. När det är nödvändigt för tjänstens genomförande, till exempel vid själläsningar, begär Akashainspiratören även in information om klientens födelsedata (födelseplats, födelsedatum och namn vid födelse).

1.3 Akashainspiratören samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för att garantera klienten en säker och god service.

1.4 Akashainspiratören har strukturerade system för samtycken från klienter. Klienten samtycker då till att behandling av personuppgifter som lämnats i samlas in och behandlas av Akashainspiratören.

1.5 Akashainspiratören använder efter klientens samtycke den insamlade informationen till att erbjuda klienten information om Akashainspiratörens fortlöpande verksamhet (till exempel specialerbjudanden, nya tjänster och priser).

1.6 Klienten kan när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter Akashainspiratören har samlat in om honom/henne, ändra dessa uppgifter och även begära att hans/hennes personuppgifter raderas i Akashainspiratörens register och/eller utträda från Akashainspiratörens nyhetsbrevsservice och andra standardiserade mejlutskick.

1.7 Vid bokning och betalning av själläsning/ar: Akashainspiratören gör efter klientens bokning och betalning en skriftlig nedteckning av de/n själläsning/ar som klienten bokat och köpt. Själläsningen erbjuds sedan Klienten med leverans per telefon efter betalning det bokade datumet. Dessa nedteckningar kommer Akashainspiratören att spara för framtida uppföljning av läsningen/arna, om klienten inte särskilt uttryckt i skrift (till exempel i mejl) att läsningen ska raderas. Läsningarna förvaras kodade och åtskilda från Klientens personuppgifter för att trygga Klientens integritet så långt det är möjligt.

1.8 Klient som fått en själläsning levererad kan när som helst efter det att läsningen levererats önska att nedteckningen av läsningen raderas hos Akashainspiratören. I den mån klienten vid leveransen av läsningen samtyckt till att läsningen spelats in inom ramen för Free Conference Calls inspelningstjänst gäller Free Conference Calls regler för hantering av externa länkar. I dessa fall ansvarar klienten själv för att inspelningen av samtalet tas bort även hos Free Conference Call. Akashainspiratören varken förvaltar eller sparar dessa länkar externa länkar.

1.9 Akashainspiratören varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev andra registrerade uppgifter, själläsningar eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför företaget. Akashainspiratören kan dock när detta är nödvändigt dela med sig av sina registrerade e-postadresser till sin hemsideförvaltare eller IT-tekniker som arbetar på Akashainspiratörens uppdrag för att kunna erbjuda service via Akashainspiratörens hemsida och nyhetsbrev. E-postadresserna lagras inte hos hemsideförvaltare/IT-teknikern.

1.10 I Akashainspiratörens nyhetsbrev och standardiserade mejl finns alltid information till Klienten om hur han/hon kan undvika att få fortsatta uppdateringar via e-post.

1.11 Hanteringen av personuppgifter som denna villkorsbilaga garanterar gäller enbart Akashainspiratörens hemsida. Akashainspiratörens hemsida kan innehålla länkar till andra adresser. Innehållet på dessa andra adresser kontrolleras inte av Akashainspiratören. Dessa länkar tillhandahålls för att information och service åt klienten. Akashainspiratören tar dock inget ansvar för hur dessa andra hemsidor tillämpar hanterar klientens personuppgifter.

1.12 Uppgifter kan aldrig bli skyddade till hundra procent på internet. Med anledning av detta kan Akashainspiratören inte påta sig ansvar för sekretessbrott när Internet används.


§ 2. BOKNING OCH KÖP AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER

2.1 Själläsningar

2.1.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter olika typer av förbokade själläsningar som presenteras per telefon och möjliggörs av förberedelsearbete som är specialanpassat efter klienten. Även coachning utifrån genomförd själläsning kräver förberedelsearbete av detta slag.

2.1.2 Bokningen görs per e-post efter initial kontakt med Akashainspiratörens medarbetare per telefon, SMS eller e-post. När tiden bokats in uppmanar Akashainspiratören klienten att betala för läsningen i Akashainspiratörens webbshop. Köpet konfirmeras av Akashainspiratören med en skriftlig bekräftelse som erhålls i shopen direkt efter betalningen

2.1.3 När klienten betalat för tjänsten och erhållit bekräftelse inleder Akashainspiratören förberedelsearbetet som är personligt designat för klienten. Därefter går köpet inte går att ångra.

2.1.4 Fram till 48 timmar före leverans av själläsning har klienten och Akashainspiratören rätt att kostnadsfritt senarelägga samtalet för leverans av läsningen och förlägga detta vid annan tidpunkt som passar båda parter. Det åligger då den part som fått förhinder att se till att den andra parten nås av informationen. Klienten har möjlighet att använda sig av denna möjlighet högst två gånger. Skulle klienten kontakta Akashainspiratören med 48 timmars framförhållning för att skjuta upp läsningen en tredje gång, har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om 25 % av tjänstens värde inklusive moms.

2.1.5 För av- och ombokningar som Klienten tar initiativ till senare än 48 timmar före planerad leverans av själläsning har Akashainspiratören rätt att ta ut en ombokningsavgift om upp till 25 % av tjänstens värde inklusive moms.

2.1.6 Klienten har rätt att avboka sin planerade själläsning eller efterföljande coachningsession när som helst fram till den planerade leveransen av läsningen. Återbetalning av redan erlagd ersättning för dessa tjänster utgår inte sedan Akashainspiratören påbörjat förberedelsearbetet med läsningen/arna då dessa är personligt anpassade till klienten.

2.2 Skogsbadsvandringar

För enskilda klienter

2.2.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina enskilda klienter olika typer av skogsbadsvandringar i grupp. Då det finns maxantal för deltagare vid alla skogsbadsvandringar kan en plats i en grupp alltid förbokas för att garantera plats. Skogsbadsvandringarna är fritidsaktiviteter som utförs på bestämda dagar under en begränsad tidsperiod, vilket innebär en inskränkning i distanshandelslagens ångerrätt (se mer nedan!)

2.2.2 Förbokning av plats vid skogsbadsvandring görs genom betalning av tjänsten i Akashainspiratörens webbshop och konfirmeras av Akashainspiratören med en skriftlig bekräftelse som erhålls i shopen direkt efter betalningen. Det går också bra för en klient att meddela Akashainspiratören att intresse finns för att delta i en viss vandring. Intresseanmälan är inte bindande och ger heller inte rätt att delta i vandringen, eftersom platserna i första hand tilldelas deltagare som erlagt betalning för aktiviteten.

2.2.3 Klient som erlagt förskottsbetalning och därmed förbokat plats vid en skogsbadsvandring, kan när som helst fram till dess att vandringen äger rum avboka sin plats. Akashainspiratören återbetalar då redan erlagd avgift i den mån samtliga platser vid den aktuella vandringen kan ersättas av andra deltagare och Akashainspiratören därmed inte lider någon ekonomisk förlust på grund av avhoppet. Distanshandelslagens ångerrätt gäller inte, eftersom aktiviteterna faller under undantagsprinciperna i denna lag.

2.2.4 I mån av plats kan klient boka sitt deltagande i en skogsbadsvandring i samband med vandringens början och då välja att betala för sin vandring med Swish eller kort direkt till Akashainspiratören i webshopen.

För företagskunder

2.2.5 Akashainspiratören tillhandahåller till sina företagskunder och organisationer olika typer av skogsbadsvandringar i grupp, vilka bokas in och skräddarsys specifikt för varje kund/klient.

2.2.6 Bokningen görs per e-post efter initial kontakt med Akashainspiratörens medarbetare per telefon, SMS eller e-post, varvid pris fastställs. Akashainspiratören konfirmerar bokningen per e-post med en bokningsbekräftelse.

2.2.7 För av- och ombokning av företagsevent gäller följande: Fram till 30 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden och Akashainspiratören avboka tjänsten utan kostnad.
För avbokning fram till 14 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden avboka tjänsten mot en kostnad av 75 % av det överenskomna beloppet och omboka tjänsten mot en kostnad av 25 % av det överenskomna beloppet. För om- och avbokningar senare än 14 dagar före eventets start är klienten skyldig att ersätta Akashainspiratören med hela den överenskomna kostnaden för eventet, om ingenting annat överenskommits mellan parterna.

2.2.8 Akashainspiratören fakturerar klienten/företagskunden för eventet med 15 dagar netto i efterhand, om inget annat överenskommits mellan parterna.

2.3 Studiecirklar, seanser och föreläsningar

För enskilda klienter

2.3.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina enskilda klienter olika typer av studiecirklar, seanser och handledda bokcirklar, fysiska och digitala fritidsaktiviteter som utförs på bestämda dagar under en begränsad tidsperiod, vilket innebär en inskränkning i distanshandelslagens ångerrätt (se mer nedan!)

2.3.2 Förbokning av plats vid studiecirklar och handledda bokcirklar görs av klienten genom betalning av aktiviteten i Akashainspiratörens webbshop och konfirmeras av Akashainspiratören med en skriftlig bekräftelse som erhålls i shopen direkt efter betalningen. Det går också bra för en klient att meddela Akashainspiratören att intresse finns för att delta i en viss studiecirkel eller föreläsning. Intresseanmälan är inte bindande och ger heller inte rätt att delta i vandringen, eftersom platserna i första hand tilldelas deltagare som erlagt betalning för aktiviteten.

2.3.3 Klient som erlagt förskottsbetalning och därmed förbokat plats vid en studiecirkel eller handledd bokcirkel har fram till sju dygn före kursstart rätt att boka om sin plats till annan studiecirkel eller handledd bokcirkel av samma omfattning och till samma pris. För enstaka föreläsningar är motsvarande tidsfrist 24 timmar.
Därefter kan klienten initiera en ombokning och få rätt till den enbart under förutsättning att Akashainspiratören kan fylla klientens ursprungliga plats med annan deltagare. I annat fall återgår inte köpet. Distanshandelslagens ångerrätt gäller inte, eftersom aktiviteterna faller under lagens undantagsprinciper.

För företagskunder

2.3.4 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter/företagskunder och organisationer olika typer av studiecirklar och föreläsningar i grupp, vilka bokas in och skräddarsys specifikt för varje kund/klient.

2.3.5 Bokningen görs per e-post efter initial kontakt med Akashainspiratörens medarbetare per telefon, SMS eller e-post, varvid pris fastställs. Akashainspiratören konfirmerar bokningen per e-post med en bokningsbekräftelse.

2.3.6 För av- och ombokning av företagsevent gäller följande: Fram till 30 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden och Akashainspiratören avboka tjänsten utan kostnad.
För avbokning fram till 14 dagar före eventets start kan klienten/företagskunden avboka tjänsten mot en kostnad av 75 % av det överenskomna beloppet och omboka tjänsten mot en kostnad av 25 % av det överenskomna beloppet. För om- och avbokningar senare än 14 dagar före eventets start är klienten skyldig att ersätta Akashainspiratören med hela den överenskomna kostnaden för eventet, om ingenting annat överenskommits mellan parterna.

2.3.7 Akashainspiratören fakturerar klienten/företagskunden för eventet med 15 dagar netto i efterhand, om inget annat överenskommits mellan parterna.

2.4 Meditationer


2.4.1 Akashainspiratören tillhandahåller till sina klienter två typer av meditationer; inspelade meditationer och meditationsevent (fysiska och på Zoom).


2.4.2 Inspelade meditationer köps av klienten direkt i Akashainspiratörens webbshop. Meditationen levereras direkt digitalt till klienten tillsammans med en skriftlig bekräftelse som erhålls i shopen direkt efter betalningen. Distanshandelslagens ångerrätt gäller inte för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium och gäller därmed inte i detta sammanhang.


2.4.3 Förbokning av plats vid meditationsevent görs av klienten genom betalning av aktiviteten i Akashainspiratörens webbshop och konfirmeras av Akashainspiratören med en skriftlig bekräftelse som erhålls i shopen direkt efter betalningen. Det går också bra för en klient att meddela Akashainspiratören att intresse finns för att delta i ett visst meditationsevent. Intresseanmälan är inte bindande och ger heller inte rätt att delta i eventet, eftersom platserna i första hand tilldelas deltagare som erlagt betalning för aktiviteten.


2.4.4 Klient som erlagt förskottsbetalning och därmed förbokat plats vid ett meditationsevent (fysiskt eller på Zoom) har fram till 24 timmar före kursstart rätt att boka om sin plats till annat event av samma omfattning som finns tillgängligt på Akashainspiratörens hemsida.

2.5 Healingsessioner och privatsittningar

2.5.1 Akashainspiratören tillhandahåller olika typer av healingsessioner (spirituell healing och transhealing) och privatsittningar till sina klienter i fysisk miljö och på Zoom.

2.5.2 Bokningen görs per e-post efter kontakt med Akashainspiratörens medarbetare per telefon, SMS eller e-post. När tiden bokats in skickar Akashainspiratören en skriftlig bokningsbekräftelse till klienten med information om den tjänst som beställts och om hur och när den ska levereras.

2.5.3 I samband med sessionen/sittningen betalar klienten för den tjänst som beställts i Akashainspiratörens webbshop och får då en skriftlig bekräftelse i shopen direkt efter köpet.

Mer information om distanshandelslagen går att finna på konsumentverkets hemsida:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

§ 3. ANVÄNDNING AV KAKOR/COOKIES

3.1 Akashainspiratören använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur Klienten använder företagets hemsida.

3.2 Akashainspiratören använder cookies när Klienten gått in på Akashainspiratörens hemsida och konfigurerat sin tillgång till internet utifrån cookies.

3.3 Cookies är små filer med information som sparas i Klientens dator och gör det möjligt för Akashainspiratören att identifiera Klienten nästa gång han/hon använder företagets hemsida.
Användningen av cookies ger Akashainspiratören möjlighet att kundanpassa och göra sidan mer relevant för Klienten.

3.4 Akashainspiratören använder inte cookies för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i Klientens filer.

3.5 Klienten kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i sin webbläsare. Det kan få som följd att Klienten inte fullt ut kommer att kunna använda alla funktioner på Akashainspiratörens hemsida.

3.6 Klienten kan förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör hans/hennes användning av webbplatsen (inklusive hans/hennes IP-adress) och som genereras av cookies från Google genom att ladda ned och installera Googles browser plug-in. Andra liknande plug-ins är också tillgängliga från andra leverantörer beroende på vilken webbläsare Klienten använder.

Image
Maximera ditt medvetande
och skapa ett friare liv!

Mobil:070-299 33 31
E-Post: ulrika@akashainspiratoren.se